Ito Okashi | U2 Brasil
Ito Okashi | U2 Brasil

 

Ito Okashi

Utsukushiki mononi tuite katarimasho
Chikyujono anatano sugu chikakuno
Omomukino arumononi tuite
Muneno kodoo takameru monono yoni
Kito narikaga ito okashi